ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SƠN LA

HIỆP HỘI DU LỊCH

TỈNH SƠN LA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SƠN LA

——————————–

                                   ( kèm theo Quyết định số 2935/QĐ – UBND ngày 06 tháng  12  năm 2013

                                                                                    của UBND tỉnh Sơn La)

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH,

 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

           Điều 1. Tên Hiệp hội

 1. Tên chính thức:

           – Tiếng việt: Hiệp hội Du lịch Sơn La

–  Tiếng Anh: Son la City Tourism Association

Viết tắt là: STA

 

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội

          Hiệp hội Du lịch Sơn La ( sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức tự nguyện  của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực Du lịch và liên quan đến Du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; tuyên truyền quảng bá Văn hóa – Du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh để thu hút khách góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh doanh du lịch trong tỉnh; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

 

Điều 3: Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

          Hiệp hội Du lịch Sơn La hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Sơn La và cả nước theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. Hiệp hội du lịch Sơn La chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

 

Điều 4: Địa vị pháp lý của Hiệp hội

 1. Hiệp hội Du lịch Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu, có biểu tượng và tài khoản riêng.
 2. Trụ sở Hiệp hội đặt tại Thành Phố Sơn La

 

 

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 5: Nhiệm vụ của Hiệp hội

 1. Tuyên truyền giáo dục để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của tỉnh Sơn La về xây dựng, phát triển du lịch; để hội viên đề ra định hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh hiệu quả;
 2. Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của tỉnh Sơn La với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm xúc tiến du lịch. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Sơn La ( khi được yêu cầu);
 3. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên để đề nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh về những chủ trương, chính sách, biện pháp liên quan đến phát triển du lịch của tỉnh; tham gia giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của hội viên; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của pháp luật;
 4. Hàng năm kết hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên các đơn vị thành viên Hiệp hội;
 5. Tư vấn hỗ trợ hội viên của Hiệp hội trong quá trình xắp xếp lại hoạt động kinh doanh; cung cấp thông tin về thị trường liên quan đến hoạt động du lịch để hội viên tổ chức kinh doanh hiệu quả.

 

Điều 6: Quyền của Hiệp hội

 1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm; hàng năm tổ chức gặp mặt khách để xúc tiến du lịch;
 2. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các hội viên trong hoạt động kinh doanh du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo để thu hút khách; gắn kết văn hóa với phát triển du lịch;
 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, tham quan, tìm hiểu thị trường, tham gia hội chợ và các hoạt động giới thiệu sản phẩm của hội viên trong khu vực các tỉnh vùng Tây Bắc, trong nước và nước ngoài;
 4. Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội;
 5. Xuất bản các ấn phẩm, các tài liệu, mở trang Website để tuyên truyền quảng bá Văn hóa – Du lịch; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh Sơn La và của ngành về xây dựng và phát triển du lịch;
 6. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên;
 7. Được thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

 

          Điều 7. Hội viên:

 1. Hội viên chính thức:

– Cá nhân, tổ chức pháp nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện có hồ sơ vào Hiệp hội, đóng tiền gia nhập và hội phí Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội;

– Hội viên là tổ chức pháp nhân cử đại diện có thẩm quyền của tổ chức tham gia Hiệp hội, trong trường hợp người đại diện này nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác thì tổ chức đó phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế;

– Hội viên chính thức của Hiệp hội Du lịch Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La (nếu có) đương nhiên là hội viên chính thức của Hiệp hội Du lịch  Sơn La.

 1. Hội viên liên kết:

          Cá nhân, tổ chức pháp nhân Việt Nam hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại tỉnh Sơn La, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có hồ sơ vào Hiệp hội, có đóng góp cho Hiệp hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành hội viên chính thức, thì được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết.

 1. Hội viên danh dự:

Công dân, các nhà quản lý và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự phát triển du lịch của tỉnh nói chung và Hiệp hội nói riêng có thể được Ban chấp hành Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

 

Điều 8. kết nạp hội viên

 1. Các cá nhân và tổ chức nêu tại khoản 1 và 2, Điều 7 của Điều lệ này tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội chấp nhận.
 2. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin gia nhập Hiệp hội ( theo mẫu)

– Tờ khai hội viên ( theo mẫu)

– Bản sao quyết định thành lập, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  (đối với tổ chức pháp nhân)

– Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc của người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân, kèm 2 ảnh ( 4×6 cm).

 1. 3. Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét đơn và ra quyết định công nhận hội viên trong vòng 10 ngày ( ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Giấy chứng nhận hội viên do Hiệp hội Du lịch Sơn La cấp;
 2. Đối với những trường hợp hoãn để xem xét thêm về việc đáp ứng tiêu chuẩn hội viên. Ban Chấp hành Hiệp hội phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân hoặc tổ chức đó biết, trong vòng 10 ngày ( ngày làm việc, kể từ sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ);
 3. Trường hợp bị từ chối, cá nhân hoặc tổ chức có quyền khiếu nại với Ban kiểm tra và quyết định của Ban kiểm tra sẽ là quyết định cuối cùng.

 

Điều 9. Quyền lợi của hội viên:

          Hội viên chính thức đựợc hưởng các quyền:

 1. Được tham gia Đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chấp hành Hiệp hội;
 2. Được thảo luận, chất vấn, biểu quyết mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội;
 3. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn, tham quan khảo sát trong và ngoài nước.
 4. Được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức;
 5. Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, giúp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với hội viên khác;
 6. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội;
 7. Hàng năm được Hiệp hội xét khen thường hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét khen thưởng;
 8. Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không có nhu cầu tham gia;

Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

 

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này;
 2. Thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên, bảo vệ uy tín của Hiệp hội;
 3. không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được cơ quan có thẩm quyền và Hiệp hội cho phép;
 4. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội;
 5. Đóng Hội phí đầy đủ theo đúng thời gian quy định;
 6. Khi Hiệp hội cần sự giúp đỡ để thực hiện chương trình mang lại lợi ích chung thì các hội viên đóng góp theo yêu cầu;

Hội viên liên kết không phải đóng hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác theo tự nguyện; Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí.

 

Điều 11. Chấm dứt tư cách hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội, phải có đơn gửi cho Ban chấp hành Hiệp hội;
 2. Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội; làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội; hội viên không đóng Hội phí 12 tháng;
 3. Hội viên bị xóa tên khi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản. Trường hợp đình chỉ tạm thời hoạt động trong một thời hạn thì quyền của hội viên chỉ được tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại. Ban chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên xóa tên cho tất cả các hội viên biết;
 4. Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban chấp hành Hiệp hội ra thông báo.

 

CHƯƠNG IV

 TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

 

          Điều 12. Nguyên tắc tổ chức và hoạt đông của Hiệp hội

Hiệp hội đựợc tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự trang trải về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

 

Điều 13. Tổ chức Hiệp hội

Tổ chức của Hiệp hội gồm:

 1. Ban Chấp hành Hiệp hội;
 2. Ban Thường vụ Hiệp hội;
 3. Văn phòng Hiệp hội;
 4. Ban kiểm tra;
 5. các chi hội;
 6. các đơn vị trực thuộc Hiệp hội;

 

Điều 14. Đại hội Hiệp hội, hội nghị thường niên

 1. Đại hội Hiệp hội gồm toàn thể hội viên là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội Hiệp hội được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội có nhiệm vụ:

– Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới;

– Thảo luận, thông qua quyết toán tài chính khóa cũ và kế hoạch tài chính khóa mới;

– Xem xét, quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của hội viên;

– Xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

– Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ mới, suy tôn chủ tịch danh dự.

 1. Hội nghị thường niên tổ chức mỗi năm một lần, để:

– Thảo luận báo cáo tổng kết năm và kế hoạch công tác năm sau;

– Thông qua quyết toán tài chính năm và kế hoạch tài chính năm tới;

– Thảo luận và biểu quyết các vấn đề do Ban Chấp hành, Ban kiểm tra hoặc hội viên đề xuất;

– Miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành và uỷ viên Ban kiểm tra (nếu thiếu);

– Hội nghị thường niên có thể được triệu tập bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc của trên 1/2 số hội viên Hiệp hội;

 1. Các Nghị quyết của đại hội, hội nghị thường niên được thông qua theo nguyên tắc đa số.

 

Điều 15. Ban Chấp hành Hiệp hội

 1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 05 năm; Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội và phương thức bầu do đại hội quyết định. Người trúng cử Ban Chấp hành phải có số phiếu bầu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ 6 tháng 01 lần.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:

– Chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của đại hội;

– Quyết định chương trình công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các tổ chức của Hiệp hội và hội viên biết;

– Quy định lệ phí gia nhập, hội phí; phê duyệt kế hoạch và quyết toán kinh phí hàng năm của Hiệp hội;

– Quy định việc thành lập các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của luật; Điều lệ Hiệp hội;

– Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban kiểm tra;

– Bầu bổ sung hoặc miễn nhiệm, bãi miễn Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

– Bầu Ban Thường vụ Hiệp hội; bầu Ban kiểm tra Hiệp hội;

– Thông qua nội dung chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội nhiệm kỳ và hội nghị thường niên;

– Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và hội nghị đại biểu thường niên;

– Xét kết nạp, xóa tên hội viên;

– xét khen thưởng, kỷ luật hội viên và tổ chức thuộc Hiệp hội;

– Tổ chức các hoạt động phục vụ lợi ích của Hiệp hội và hội viên;

– Tiếp nhận, quản lý sử dụng quỹ và các tài sản của Hiệp hội;

– Đại diện Hiệp hội trong quan hệ đối ngoại với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và ngoài nước.

– Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hiệp hội.

 

Điều 16. Ban Thường vụ Hiệp hội

Ban Thường vụ Hiệp hội là bộ phận thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu ra; số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban Thường vụ Hiệp hội, gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Ban Thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội;

– Lập kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội;

– Theo dõi hoạt động của các chi hội và tổ chức thuộc Hiệp hội;

– Quyết định các vấn đề về tổ chức và nhân sự của Hiệp hội;

– Ban Thường vụ họp định kỳ 2 tháng 01 lần hoặc có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch và Văn phòng Hiệp hội.

 

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội

 1. Chủ tịch Hiệp hội:

Chủ tịch Hiệp hội Là người đại diện của Hiệp hội trước pháp luật; Chủ tịch Hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. a) Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, hội nghị thường niên và các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội;
 2. b) Chủ tài khoản của Hiệp hội;
 3. c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, hội nghị thường niên;
 4. d) Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội;
 5. e) Quyết định nhân sự của Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác của Hiệp hội;
 6. f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa – Du lịch, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên về hoạt động của Hiệp hội;
 7. g) Ký ban hành các văn bản của Hiệp hội.
 8. Phó Chủ tịch Hiệp hội: Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể đựợc Chủ tịch Hiệp hội và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công; điều hành công việc của Ban Chấp hành khi được Chủ tịch uỷ quyền. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội do đại hội quyết định.

 

 

 

Điều 18. Tổng Thư ký Hiệp hội

Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của văn phòng Hiệp hội. Tổng thư ký có quyền và nhiệm vụ:

 1. Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành phê duyệt;
 2. Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và của văn phòng Hiệp hội;
 3. Lập báo cáo 6 tháng, báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội và báo cáo tài chính của Hiệp hội;
 4. Quản lý danh sách hội viên, hồ sơ tài liệu của Hiệp hội và các tổ chức thuộc Hiệp hội;
 5. Chuẩn bị cho các cuộc họp của Ban Chấp hành, hôi nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội;
 6. Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền.

 

Điều 19. Văn phòng Hiệp hội

 1. Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Tổng Thư ký xây dựng và trình Ban chấp hành phê duyệt;
 2. Các nhân viên được tuyển dụng, làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thực hiện theo Bộ luật lao động;
 3. kinh phí hoạt động của Văn phòng Hiệp hội do Tổng Thư ký dự trù và trình Ban Chấp hành phê duyệt.

 

          Điều 20. Ban kiểm tra

 1. Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do Ban Chấp hành quyết định. Trưởng Ban kiểm tra là ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế chung được Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua.
 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức thuộc Hiệp hội trong việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội và Nghị quyết Đại hội; kiểm tra và báo cáo việc sử dụng, quản lý tài sản, tài chính tại hội nghị thường niên của Hiệp hội;
 3. Thẩm tra tư cách hội viên; giải quyết khiếu nại, khiếu tố nảy sinh trong Hiệp hội;
 4. Thẩm quyền sử lý của Ban kiểm tra: Ban kiểm tra có quyền đề xuất các hình thức sử lý như: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xoá tên, khai trừ để Ban Chấp hành xem xét quyết định;
 5. Trưởng Ban kiểm tra xây dựng quy chế hoạt động cụ thể trình Ban Chấp hành phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Ban Chấp hành về hoạt động của Ban kiểm tra.

 

Điều 21. Chi hội và các tổ chức thuộc Hiệp hội

 1. Chi hội

Nơi nào có từ 10 hội viên trở lên có thể thành lập một chi hội. Chi hội có nhiệm vụ đôn đốc hội viên trong chi hội thực hiện điều lệ, nghị quyết của Hiệp hội và nghị quyết của chi hội. Chi hội là nơi tổ chức lễ kết nạp hội viên mới theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội; Chi hội tổ chức hội nghị toàn thể hội viên mỗi năm một lần để bầu Chi hội trưởng. Chi hội trưởng đại diện chi hội tham gia các cuộc họp của Hiệp hội. Chi hội trưởng có trách nhiệm về mọi hoạt động của chi hội, đánh giá tình hình hoạt động, thông qua quyết toán tài chính năm trước và kế hoạch tài chính năm tới của chi hội báo cáo về Ban Chấp hành Hiệp hội.

Chi hội là tổ chức cơ sở của Hiệp hội.

 1. các tổ chức thuộc Hiệp hội

Các tổ chức thuộc Hiệp hội do Hiệp hội thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và quy chế do Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt. Các tổ chức thuộc Hiệp hội không có tư cách pháp nhân.

 

CHƯƠNG V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 22. Tài sản, tài chính của Hiệp hội

 1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội;
 2. Hội phí của hội viên đóng theo quy định;
 3. Các khoản đóng góp tự nguyện của hội viên;
 4. Tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy đinh của pháp luật;
 5. Các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động dịch vụ của Hiệp hội.

 

Điều 23. Các khoản chi của Hiệp hội

Các khoản chi của Hiệp hội theo quy chế tài chính và tài sản của Hiệp hội, do Ban Chấp hành quyết định, như các khoản chi cho các hoạt động của Hiệp hội, trả lương cho nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, mua sắm trang thiết bị làm việc, giao tiếp, từ thiện và các khỏan chi hợp lý khác do Ban Chấp hành quyết định.

 

Điều 24. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

 1. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của nhà nước.
 2. Khi Hiệp hội giải thể tài sản, tai chính của Hiệp hội giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

          Điều 25. Khen thưởng

          Hội viên, tổ chức thuộc Hiệp hội, người hợp đồng lao động trong Văn phòng Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội sẽ được Hiệp hội xét khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét khen thưởng.

 

Điểu 26. kỷ luật

          Hội viên, tổ chức thuộc Hiệp hội, người hợp đồng lao động trong Văn phòng  Hiệp hội, hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội; bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng; không đóng hội phí 12 tháng; tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị Hiệp hội kỷ luật một trong các mức: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách hội viên, khai trừ khỏi Hiệp hội hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử lý theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

GIẢI THỂ

 

          Điều 27. Điều kiện giải thể

          Hiệp hội giải thể trong các trường hợp:

 1. Tự giải thể theo đề nghị của quá 1/2 tổng số hội viên chính thức của Hiệp hội hoặc do mục tiêu của Hiệp hội đã được hoàn thành.
 2. Bị giải thể do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định vì một trong các lý do:

– Hiệp hội không hoạt động liên tục 12 tháng;

– Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp Luật nghiêm trọng;

– Khi đã có Nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên về việc giải thể mà Ban Chấp hành Hiệp hội không chấp hành;

Trường hợp Hiệp hội bị giải thể mà không đồng ý với quyết định giải thể thì Hiệp hội có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Hiệp hội tạm ngừng hoạt động.

 

Điều 28. Giải quyết tài sản, tài chính

          Khi Hiệp hội giải thể, tài sản và tài chính cuả Hiệp hội được giải quyết như sau:

 1. Đối với tài sản, tài chính do các tổ chức trong nước, ngoài nước tài trợ và tài sản, tài chính do nhà nước hỗ trợ: Nếu Hiệp hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán xong các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
 2. Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của Hiệp hội: Nếu Hiệp hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán xong các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Đại hội toàn thể hội viên quyết định.

 

 

 

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điêù lệ Hiệp hội

          Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí kiến nghị và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

 

Điều 30. Hiệu lực thi hành Điều lệ Hiệp hội

          Bản Điều lệ này bao gồm 8 chương 30 điều đã được Đại hội Hiệp hội Du lich tỉnh Sơn La lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 -2018, nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt.

Bản Điều lệ này sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hay giải thể./.

 

                                            HIỆP HỘI DU LỊCH SƠN LA