Cục thuế tỉnh Sơn La Gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp cho người nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid -19 bùng phát đã tác động không thuận đến sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, ảnh hưởng lớn đến việc nộp thuế theo hạn định đối với người nộp thuế . Để đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn,Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai các giải pháp: Gia hạn; không tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

  Công chức Thuế Sơn La tuân thủ đúng quy định của Bộ y tế về phòng, chống

                                     dịch Covid -19 khi thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 896/TCT-DNNCN ngày 03/3/2020 về việc tăng cường, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19; Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Ngày 09/3/2020 Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 264/CT-NVDTPC về việc triển khai hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19; Theo đó, Cục Thuế thành lập Tổ hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tại các Chi cục Thuế khu vực để triển khai thực hiện. Đồng thời, Cục Thuế chỉ đạo: Việc gia hạn nộp thuế; không tính tiền chậm nộp cho người nộp thuế phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định cụ thể như sau:

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

* Quy định về gia hạn nộp thuế:

– Các trường hợp được gia hạn nộp thuế: Khoản 1, Điều 31, Thông tư 156/2013/TT – BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và văn bản hợp nhất số 14/VBHN –BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế: Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hạn bất ngờ.

– Về hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế: Khoản 3, Điều 31, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: Để được gia hạn nộp thuế theo quy định, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có).

– Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế: Điểm a, Khoản 5 Điều 31, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền thuế được gia hạnh, thời gian ra hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hạn bất ngờ và một số trường hợp khác (nếu có)

 * Quy định về miễn tiền chậm nộp thuế

  – Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp: Khoản1, Điều 35, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC, có quyền đề nghị miễn tiền chạm nộp trong các trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác

– Về hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp: Khoản 3 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị chậm nộp bao gồm:

– Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn. Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Đối với trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính;

+ Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh của một trong các cơ quan như công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn…

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Quy định về thẩm quyền miễn tiền chậm nộp thuế: Khoản 4 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp, có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCM ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, đối với thông báo mà mình đã ban hành.

 ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

       Cục Thuế tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Chi cục Thuế thành lập tổ hỗ trợ và các đội phản ứng nhanh để kịp thời nắm bắt, tổng hợp, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, nhằm giảm thiểu tác động, ảnh hưởng, bù đắp sự giảm sút kinh tế do dịch bệnh gây ra. Đồng thời quán triệt: Việc triển khai việc gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp; điều chỉnh doanh thu khoán thuế hộ kinh doanh đối với các trường hợp thay đổi ( tăng, giảm) từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 1, Điều 31 về việc quy định các trường hợp được gia hạn nộp thuế; khoản 1, khoản 4 Điều 45 Thông tư 156/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh; khoản 4, Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC đối với ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, qua đó tiến hành phân loại, lập hồ sơ, đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế cho các hộ, cá nhân nộp thuế trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, các Chi cục Thuế chủ động báo cáo với UBND huyện, thành phố, Hội đồng tư vấn thuế về các nội dung cần triển khai, phối hợp thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

 Đề nghị các doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La nghiên cứu kỹ các quy định trên, tiến hành lập hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế; đề nghị miễn tiền chậm nộp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý trên địa bàn để triển khai thực hiện theo đúng quy định, tránh tình trạng vi phạm quy trình, lợi dụng chính sách thuế để trục lợi hoặc gây thất thu ngân sách Nhà nước./.

                                                                             Thu Mây